Der Indkaldes til afholdelse af ordinær generalforsamling i Lunderskov Antenneforening.

Tirsdag den 5. marts kl. 19.00 i Lunderskovhallens cafeteria

DAGSORDEN i henhold til vedtægterne. Endelig dagsorden bekendtgøres senere 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag(kontingent) for det kommende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. På valg er: ERik Demant og Lars Kofoed. Der skal vælges en ny suppleant, da Ole Roed er indtådt i bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er John Schnoor Hansen og Peter Gunderlund. Som suppleant Torben Jespersen

8. Eventuelt.